Regulamin

Regulamin serwisu FixMyCar

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ

https://fixmycar.pl

Szanowni Państwo, dbając o najwyższą jakość świadczonych drogą elektroniczną Usług przygotowaliśmy Regulamin Korzystania z Platformy Internetowej znajdującej się pod adresem domenowym https://fixmycar.pl który w dalszej części dokumentu będziemy nazywać „Regulaminem”.

Regulamin dostarcza niezbędnych informacji na temat zasad funkcjonowania Platformy Internetowej oraz zasad świadczenia Usług. Do powyższego regulaminu dołączony został załącznik w postaci Polityki Prywatności, która zawiera niezbędne informację dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, których podstawą jest Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Przedmiotem działalności Platformy Internetowej jest udostępnianie na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej za pomocą której następuje organizacja i gromadzenie informacji na temat przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przedmiotem której jest naprawa pojazdów samochodowych lub świadczenie usług z branżą tą powiązanych.

 2. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 3. W Regulaminie użyto poniższych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:

  1. Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  2. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej właściwy do kontaktu z Właścicielem Platformy Internetowej tj. info@fixmycar.pl

  3. Przedsiębiorca – Użytkownik będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadzący działalność gospodarczą przedmiotem, której jest naprawa pojazdów samochodowych lub świadczenie usług z branżą tą powiązanych korzystający z Usług Publikowania Informacji świadczonych przez Właściciela Platformy Internetowej.

  4. Klient – Użytkownik będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystający z Usług Wyszukiwania Informacji świadczonych przez Właściciela Platformy Internetowej.

  5. Konto Przedsiębiorcy – przestrzeń Platformy Internetowej, dostępna po rejestracji, specjalnie przygotowana dla określonego Przedsiębiorcy w ramach infrastruktury teleinformatycznej Właściciela Platformy Internetowej, za pomocą której Przedsiębiorca ma dostęp do określonych funkcjonalności związanych z Publikacją Informacji.

  6. Informacja – informacje/dane opublikowane przez Przedsiębiorcę w ramach Platformy Internetowej dotyczące prowadzonej przez niego działalności gospodarczej umożliwiające ich wyszukanie i kontakt z Przedsiębiorcą na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

  7. Platforma Internetowa – serwis internetowy prowadzony przez Właściciela Platformy Internetowej, udostępniający na rzecz Użytkowników infrastrukturę teleinformatyczną za pomocą której następuje organizacja i gromadzenie informacji na temat przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przedmiotem której jest naprawa pojazdów samochodowych lub świadczenie usług z branżą tą powiązanych.

  8. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Użytkownika, zawierająca określoną informację.

  9. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela Platformy Internetowej polegające na:

   • prowadzeniu Konta Przedsiębiorcy

   • publikowania Informacji tj. udostępnianiu na rzecz Przedsiębiorców infrastruktury teleinformatycznej za pomocą której następuje organizacja i gromadzenie informacji/danych opublikowanych przez Przedsiębiorców dotyczących prowadzonych przez nich działalności gospodarczych;

   • wyszukiwaniu Informacji tj. udostępnianiu na rzecz Klientów infrastruktury teleinformatycznej za pomocą której Klient ma możliwość wyszukania interesujących go Informacji na temat Przedsiębiorców według wybranych kryteriów;

  10. Treść – jakikolwiek materiał/ treść zamieszczona lub przesłana przez Przedsiębiorcę na łamach Platformy Internetowej w ramach publikowania Informacji w dowolnej formie (przykładowo taka jak: informacja, tekst, grafika, nagranie wideo, plik etc.)

  11. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Platformy Internetowej.

  12. Właściciel Platformy Internetowej/Usługodawca – Anna Rusin prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą WebSystems Anna Rusin z siedzibą w Starachowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 12/19, 27-200 Starachowice, posługująca się numerem NIP 664-197-51-87, tel. +48 22 270 11 54,

 4. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w wyniku korzystania z Platformy Internetowej jest Właściciel Platformy Internetowej.

 5. W celu uzyskania informacji na temat metod ochrony danych osobowych stosowanych przez Właściciela Platformy Internetowej zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr. 1 do Regulaminu.

 6. Warto wiedzieć, że:

  1. momentem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta Przedsiębiorcy jest moment kliknięcia w link aktywacyjny otrzymany w powiadomieniu po dokonaniu Rejestracji.

  2. momentem zawarcia umowy o świadczenie Usługi publikacji Informacji jest moment zatwierdzenia Informacji przez Właściciela Platformy Internetowej;

 7. Właściciel Platformy Internetowej nie jest stroną Umów zawieranych pomiędzy Klientem a Przedsiębiorcą i nie gwarantuje, że Przedsiębiorca oraz Klient jest uprawniony do zawarcia i wykonania danej Umowy

§2 REJESTRACJA W PLATFORMIE INTERNETOWEJ
 1. Wyszukiwanie Informacji przez Klientów na temat Przedsiębiorców jest bezpłatne. Klienci mogą przeglądać Informację za pomocą wyszukiwarki, posługując się kryterium rodzaju usługi oraz miejscowości.

 2. Publikowanie Informacji w ramach funkcjonalności Platformy Internetowej przez Przedsiębiorców jest możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji Konta Przedsiębiorcy i spełnieniu wymogów. Założenie i prowadzenie Konta Przedsiębiorcy jest zwolnione z opłaty abonamentowej pod warunkiem złożenia przez Użytkownika stosownych oświadczeń (Zgody Marketingowe).

 3. W przypadku woli odpłatnej rejestracji i prowadzenia Konta Przedsiębiorcy Użytkownik proszony jest o bezpośredni kontakt z Właścicielem Platformy Internetowej pod adresem e-mail Platformy Internetowej.

 4. Aby rozpocząć bezpłatną rejestrację na Platformie Internetowej należy kliknąć w przycisk DODAJ WARSZTAT dostępną w prawym górnym rogu strony głównej. Klikniecie w przycisk uruchomi interaktywny formularz rejestracji.

 5. W pierwszej kolejności Użytkownik jest proszony o uzupełnienie interaktywnego formularza wpisując adres e-mail, hasło oraz NIP. Niezbędne jest również zaznaczenie stosownych oświadczeń zawartych w formularzu rejestracji w tym wskazanych przez Właściciela Platformy Internetowej zgód marketingowych. Po ich zaznaczeniu należy kliknąć przycisk DOŁĄCZ ZA DARMO.

 6. Potwierdzeniem bezpłatnej rejestracji będzie otrzymanie Powiadomienia na adres e-mail podany w toku rejestracji. Kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany w Powiadomieniu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usług prowadzenia Konta Przedsiębiorcy drogą elektroniczną.

§3 ZASADY KORZYSTANIA PLATFORMY INTERNETOWEJ
- PUBLIKACJA INFORMACJI -
 1. W ramach funkcjonalności Platformy Internetowej każdy Przedsiębiorca po dokonaniu rejestracji ma możliwość publikowania Informacji na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

 2. W celu opublikowania Informacji należy po zalogowaniu się na Koncie Przedsiębiorcy kliknąć w zakładkę MÓJ WARSZTAT widoczną po lewej stronie panelu Konta Przedsiębiorcy. Kliknięcie w tą zakładkę uruchomi interaktywny formularz dodawania Informacji.

 3. Aby dodać Informację w pierwszej kolejności Przedsiębiorca proszony jest o sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych. Jeżeli w ramach Informacji Przedsiębiorca wprowadza również dane dotyczące własnej oferty, oferta ta powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników Platformy Internetowej.

 4. Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za Treści umieszczone przez siebie w ramach publikowania Informacji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

 5. Zabrania się Przedsiębiorcy w ramach wypełniania formularza sporządzania Informacji przekazywania Treści, które są obraźliwe lub agresywne w stosunku do innych Użytkowników, nawołują do agresji, obrażają osoby trzecie, zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie, przyczyniają się do łamania praw autorskich, zawierają linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje, naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin.

 6. Po zakończeniu wypełniania formularza sporządzania Informacji, aby opublikować ją należy kliknąć w przycisk ZAPISZ.

 7. Opublikowanie Informacji następuje zawsze po poprawnej weryfikacji jej przez Właściciela Platformy Internetowej.

 8. O fakcie publikacji Informacji Przedsiębiorca zostanie poinformowany stosownym Powiadomieniem.

 9. Każdy Przedsiębiorca ma możliwość zarządzania Informacją na temat swojej działalności gospodarczej za pośrednictwem Konta Przedsiębiorcy.

§4 REKLAMACJE
 1. W związku z faktem, iż Właściciel Platformy Internetowej nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Przedsiębiorcą a Klientem, wszelkie kwestie związane z skorzystaniem przez Klienta z prawa do złożenia reklamacji należy kierować do Przedsiębiorcy, który opublikował Informację.

 2. W przypadku Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy Internetowej, Usługodawca względem Użytkowników odpowiada jeżeli usługa ma wadę fizyczną lub prawną, wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 3. Każdy Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Właściciel Platformy Internetowej zachęca do składania Reklamacji za pośrednictwem Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i przesłania go na jego adres mailowy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Właściciela Platformy Internetowej.

 4. Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady świadczonej przez Właściciela Platformy Internetowej Usługi.

 5. Właściciel Platformy Internetowej zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji.

 6. Każdy Użytkownik składający stosowną reklamację zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

§5 OCHRONA PRAW AUTORSKICH
 1. Układ treści zawarty na stronach Platformy Internetowej jak i jego poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

 2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na stronie Platformy Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

 3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na stronie Platformy Internetowej Użytkownicy nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

 4. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na stronie Platformy Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§6 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone oraz udostępnione w ramach Platformy Internetowej Treści.

 2. Wprowadzając w ramach Informacji jakikolwiek Treści Przedsiębiorca oświadcza, że:

  1. przysługują mu do nich odpowiednie prawa autorskie bądź licencje umożliwiające ich wykorzystanie w celu korzystania z Usług;

  2. oświadcza, iż treść i forma wprowadzanych Treści nie narusza praw ani dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich oraz nie narusza obowiązujących przepisów;

 3. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw przez wprowadzenie do infrastruktury internetowej Platformy Internetowej Treści, Przedsiębiorca przejmuje na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Przedsiębiorca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Właściciela Platformy Internetowej na skutek wprowadzenia Treści w sposób niezgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami lub naruszającego prawa osób trzecich.

 4. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Właściciela Platformy Internetowej z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez Treści wprowadzone przez Przedsiębiorcę, Przedsiębiorca ten zobowiązuje się do wstąpienia do sprawy w miejsce Właściciela Platformy Internetowej lub przystąpienia do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego.

 5. W celu wypełnienia obowiązków określonych w art. 14 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Właściciel Platformy Internetowej w ramach jej funkcjonalności opracował procedurę zgłaszania naruszeń prawa spowodowanych wprowadzaniem przez Przedsiębiorcę do jego infrastruktury informatycznej Treści o bezprawnym charakterze lub związanej z nimi działalności.

 6. Każdy Użytkownik, którego prawa zostały naruszone ma możliwość zgłoszenia tego faktu poprzez kliknięcie w przycisk ZGŁOŚ NARUSZENIE, który jest dostępny w prawym dolnym rogu każdej Informacji o danym Przedsiębiorcy.

 7. Właściciel Platformy Internetowej świadczy usługi udostępniania na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej tj. narzędzia służącego do udostępniania i wyszukiwania Informacji. Biorąc pod uwagę powyższe Właściciel Platformy Internetowej nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Klientami a Przedsiębiorcami.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Platforma Internetowa działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego. Do wszystkich kwestii, które nie zostały poruszone w Regulaminie stosujemy odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 2. Właściciel Platformy Internetowej zastrzega możliwość umieszczenia za pośrednictwem jej infrastruktury materiałów o charakterze marketingowych zarówno we własnym imieniu jak i udostępniając przestrzeń Platformy Internetowej zewnętrznym reklamodawcom.

 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 4. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:

  1. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

  2. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 czerwca 2019 roku do odwołania.